จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กฏแห่งกรรม สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

สามเณรเชนสวดมนต์ ๗นาทีVDO

หลักการในพระพุทธศาสนา
        การศึกษาทำความเข้าใจให้รู้แจ้ง ความจริงที่มีในธรรมชาติ  พอได้หลักการแล้ว  ก็หาทางให้มนุษย์ได้ประโยชน์จากหลักการ  หรือตัวความจริงในธรรมชาติ เพราะความจริงของธรรมชาตินั้น  ครอบงำชีวิตของมนุษย์อยู่  และเราก็อยู่ในกฏธรรมชาติ  ถ้าเราทำถูกต้องตามกฏธรรมชาติ  ผลดีก็เกิดแก่ชีวิตของเรา   ถ้าเราทำไม่ถูกผลร้ายก็จะเกิดตามมา

กรรมในพระพุทธศาสนา : แปลว่า การกระทำที่มีด้วยเจตนา ได้แก่ กระทำทางกายเรียกว่า กายกรรม กระทำทางวาจาเรียกว่า วจีกรรม  กระทำทางใจเรียกว่า  มโนกรรม   
กรรมแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ  ๑. กรรมดี  เรียกว่า กุศลกรรม หรือบุญกรรม    ๒. กรรมชั่วเรียกว่า  อกุศลกรรม หรือบาปกรรม         การกระทำ , การกระทำที่ประกอบด้วย เจตนา ทางกาย  ทางวาจา  ทางใจ  (๑) กุศลกรรม  การกระทำ กรรมที่เป็นกุศล, กรรมดี, การกระทำที่ดี ฉลาด  เกิดจากปัญญา ส่งเสริมคุณภาพของชีวิตจิตใจให้ผ่องใส หมายถึง การกระทำที่เกิดจากกุศลมูล คืออโลภะการไม่โลภ อโทสะการไม่โกรธ   (๒) อกุศลกรรม การกระทำ กรรมที่เป็นอกุศล,  กรรมชั่ว, การกระทำที่ไม่ดี  ไม่ฉลาด  ไม่เกิดจากปัญญา ทำให่เสื่อมเสียคุณภาพชีวิต จิตเศร้าหมอง หมายถึง  การกระทำที่เกิดจากอกุศลมูล การกระทำที่มากด้วยกิเลส มากด้วยโลภะ โทสะ  โมหะ เป็นเหตุนำไปสู่ความเสื่อม.... link_ข้อมูลเพิ่มเติม